Osiguranje

 Osiguranje vozila, kasko i delimično kasko osiguranje.

Osiguranje vrše radnici, ovlašćeni od strane NBS za prodaju polisa, a koji su zaposleni u AUTOPOLIS doo.
Saradnju smo ostvarili sa vodećom osiguravajućom kućom u oblasti osiguranja motornih vozila - Generali osiguranje, pa vam možemo ponuditi sledeće vrste osiguranja:


- Obavezno osiguranje od auto odgovornosti (kod obaveznog osiguranja motornih vozila, pokrivena je odgovornost vlasnika vozila za štete koje bionsvojim vozilom naneo trećim licima ili stvarima)

- Delimičan kasko (obavezno osiguranje + stakla)

- Kasko osiguranje (auto-kasko osiguranje je dobrovoljno osiguranje motornih vozila i ono osiguraniku pruža punu zaštitu za vreme trajanja osiguranja. Ta zaštita se ogleda u pokrivanju i onih rizika kada je sam osiguranik kriv za nastalu štetu, sem kada je u pitanju namera, alkohol, narkotici i sl., kao i naknadu štete u slučaju krađe i utaje vozila)

- Osiguranje putnika (u ovom slučaju mogu se dobrovojno osigurati sva lica koja imaju svojstvo vozača, putnika ili radnika na motornom ili drugom vozilu. Tarife za ovu vrstu osiguranja nisu jedinstvene kod osiguravajućih društava. Ovo osiguraje se ugovara prilikom zaključivanja polise obaveznog osiguranja motornog vozila)

- Zeleni karton (kada svojim vozilom putujete u inostranstvo gde registarska tablica nije dokaz o osiguranju, potrebna vam je zelena karta. Zelenakarta se izdaje isključivo za vozila sa tablicama Republike Srbije, uslov je za ulazak i važi na teritioriji svih evropskih država, gde se koristi kao polisa osiguranja od autoodgovornosti. To znači da, ukoliko svojim vozilom pričinite štetu u inostranstvu, štetu ne plaćate vi, već Generali Osiguranje)

- Putno zdravstveno osiguranje (Putno - vizno osiguranje predstavlja u stvari zdravstveno osiguranje lica za vreme boravka u inostranstvu. Naziv „vizno" nastao je zbog toga što je ovo osiguranje obavezan dokument prilikom dobijanja viza za putovanje u inostranstvo.
Iako je ovo osiguranje obavezno kod viziranja pasoša, u poslednje vreme sve više klijenata uzima ovo osiguranje i za zemlje gde nemamo vizni režim. To je razumljivo jer su troškovi intervencije lekara, bolnice i lekova u inostranstvu dosta visoki u slučaju nastanka bolesti i nesrećnog slučaja)

- Životno i penziono osiguranje (za razliku od drugih vidova osiguranja,koja se ugovaraju na period od godinu dana, životno osiguranje predstavljaugovor između osiguranika i osiguravača koji se zaključuje na period od najmanje pet godina.
Pošto se radi o dugoročnom osiguranju, polisa osiguranja života ima svojstvo hartije od vrednosti, tako da se ista može zalagati, vinkulirati i si.
Ovakav vid ulaganja novčanih sredstava smatra se jednim od najsigurnijih plasmana. Ugovor o osiguranju života zaključuje se na osnovu pismene ponude ponudioca, učinjene na obrascu Osiguravača. Ponudilac ima obavezu da osiguravača istinito obavesti o svojim godinama starosti i zdravstvenom stanju. Ako to smatra potrebnim osiguravač može zahtevati od osiguranika de se podvrgne lekarskom pregledu.


Sva osiguranja vrši agent prodaje Generali osiguranja u našim prostorijama, koji je licenciran za rad od strane Narodne banke Srbije za obavljanjeposlova osiguranja. Tu smo, Vama na raspolaganju da, sagledavši Vaše potrebe, pronađemo odgovarajući paket.

 

 Naši klijenti, između ostalih, su: